Terms & Conditions / vilkår

Short version: limited edition prints and original artwork may be returned and refunded, but buyer have to pay transport both ways. Any other category (T-shirt, tote bags, phone covers, mugs etc are printed on demand, which means you cannot return items unless they are damaged or if they dont resemble the product you find in the store.

All images, drawings and artwork are protected by copyright and cannot be repreoduced, redistribruted or mixed, unless you recieve an explicit written consent from the Lena Heggelund.

 

Long version:

Norwegian text, scroll down for english version
1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Lena Heggelund, Nedre Liavei 4, 3089 Holmestrand, leahspaces@gmail.com, +47 902 86 164, Org. nr 922 746 206, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

De fleste av produktene som selges via denne nettsiden er såkalte "Print on demand"-produkter, det eneste unntaket fra dette er produkter i kategoriene "Fine art prints", "Limited editions" og "Original artwork". For disse kategoriene av produkter, gjelder bestemmelsene i pkt 8.2. For alle andre prdukter gjelder pkt 8.1

8.1 Angrerett for print on demand-produkter (fysiske produkter med trykk, slik som t-shirts, kaffekopper, bager, postere etc)

Selger produserer disse produktene ved bestilling. Dette bidrar til at vi ikke produserer mer enn vi selger. På den måten sparer vi også miljøet. Fordi varene produseres på bestilling tar vi dem ikke i retur, med mindre kjøper påberoper vesentlige kvalitetsavvik i forhold til beskrivelse. I slike tilfeller kan varen returneeres, og vi lager en ny. Som forbruker har du spesielle rettigheter, du har 14 dagers angrerett. Men den kan begrenses. Er varen laget spesielt for deg må du dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, fordi produksjonen er igangsatt før angreretten går ut. Da prosessen er helt automatisert kan vi dessverre ikke utsette produksjonen. Bestiller du slike produkter hos oss som skal trykkes vil angreretten være begrenset. 

8.2 Angrerett for unike varer (varekategoriene Fine art prints, Limited editions og Original artwork)

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

English

 

1. Agreement
The agreement consists of these terms of sale, information provided in the ordering solution, and any separately agreed-upon terms. In the event of any conflict between the information, what has been specifically agreed upon between the parties takes precedence, provided it does not conflict with mandatory legislation.

The agreement will also be supplemented by relevant legal provisions governing the purchase of goods between businesses and consumers.

2. Parties
The seller is Lena Heggelund, Nedre Liavei 4, 3089 Holmestrand, leahspaces@gmail.com, +47 902 86 164, Org. no. 922 746 206, and is referred to hereinafter as the seller.

The buyer is the consumer placing the order and is referred to hereinafter as the buyer.

3. Price
The stated price for the product and services is the total amount the buyer is required to pay. This price includes all fees and additional costs. The buyer shall not bear any additional costs that the seller did not inform them of before the purchase.

4. Agreement Formation
The agreement is binding for both parties when the buyer has submitted their order to the seller.

However, the agreement is not binding if there have been errors in the seller's offer in the ordering solution on the website or in the buyer's order, and the other party was aware or should have been aware of such errors.

5. Payment
The seller may request payment for the product from the time it is dispatched to the buyer.

If the buyer uses a credit or debit card for payment, the seller may reserve the purchase amount on the card at the time of ordering. The card will be charged on the same day the product is shipped.

For payment by invoice, the invoice will be issued to the buyer upon dispatch of the product. The payment deadline is specified on the invoice and is a minimum of 14 days from receipt.

Buyers under 18 years of age cannot pay by subsequent invoice.

6. Delivery
Delivery is considered complete when the buyer or their representative has taken possession of the item.

If the delivery time is not specified in the ordering solution, the seller must deliver the product to the buyer without undue delay and no later than 30 days after the buyer's order. The product shall be delivered to the buyer unless otherwise specifically agreed upon between the parties.

7. Risk of the Product
The risk of the product passes to the buyer when they, or their representative, have received the goods in accordance with point 6.

8. Right of Withdrawal
Most of the products sold through this website are "Print on demand" products, with the exception of products in the categories "Fine art prints," "Limited editions," and "Original artwork." For these product categories, the provisions in point 8.2 apply. For all other products, point 8.1 applies.

8.1 Right of Withdrawal for Print on Demand Products (physical products with prints, such as t-shirts, mugs, bags, posters, etc.)

The seller produces these products upon order, ensuring that they do not produce more than they sell, contributing to environmental conservation. Due to the on-demand production, the seller does not accept returns unless the buyer claims significant quality deviations from the description. In such cases, the product can be returned, and a replacement will be provided. As a consumer, you have special rights, including a 14-day right of withdrawal, which may be limited. If the product is made specifically for you, you must cover the costs of actual work performed and materials used because production has started before the withdrawal period ends. As the process is entirely automated, production cannot be delayed. Therefore, the right of withdrawal for such products is limited.

8.2 Right of Withdrawal for Unique Items (categories Fine art prints, Limited editions, and Original artwork)

Unless the agreement is exempt from the right of withdrawal, the buyer may withdraw from the purchase in accordance with the Consumer Contracts Act.

The buyer must notify the seller of the exercise of the right of withdrawal within 14 days from the start of the withdrawal period. The deadline includes all calendar days. If the deadline falls on a Saturday, holiday, or public holiday, the deadline is extended to the nearest working day.

The withdrawal period is considered observed if the notification is sent before the expiration of the deadline. The buyer bears the burden of proving that the right of withdrawal has been exercised, and the notification should therefore be made in writing (withdrawal form, email, or letter).

The withdrawal period begins:

- For the purchase of individual items, from the day after the receipt of the item(s).
- If a subscription is sold or the agreement involves regular delivery of identical goods, from the day after the first shipment is received.
- If the purchase consists of multiple deliveries, from the day after the last delivery is received.

The withdrawal period is extended to 12 months after the expiration of the original deadline if the seller does not inform the buyer before the conclusion of the agreement that there is a right of withdrawal and provides standardized withdrawal forms. The same applies to the absence of information about terms, deadlines, and procedures for exercising the right of withdrawal. If the seller provides this information during these 12 months, the withdrawal period still expires 14 days after the day the buyer received the information.

When exercising the right of withdrawal, the product must be returned to the seller without undue delay and no later than 14 days from the notice of the exercise of the right of withdrawal. The buyer covers the direct costs of returning the product unless agreed otherwise or the seller has failed to inform the buyer that they must cover the return costs. The seller cannot charge a fee for the buyer's use of the right of withdrawal.

The buyer may try or test the product in a reasonable manner to determine its nature, characteristics, and function without forfeiting the right of withdrawal. If testing goes beyond what is reasonable and necessary, the buyer may be responsible for any diminished value of the product.

The seller is obligated to refund the purchase amount to the buyer without undue delay and no later than 14 days from receiving notice of the buyer's decision to exercise the right of withdrawal. The seller has the right to withhold payment until they have received the goods from the buyer or until the buyer provides documentation that the goods have been returned.

9. Delay and Non-Delivery - Buyer's Rights and Deadline for Claiming
If the seller does not deliver the product or delivers it late according to the agreement between the parties, and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in Chapter 5 of the Consumer Purchase Act, under the circumstances withhold the purchase amount, demand performance, terminate the agreement, and/or claim compensation from the seller.

Claims for breach of contract should, for evidentiary purposes, be made in writing (e.g., by email).

Performance
The buyer may uphold the purchase and demand performance from the seller. However, the buyer cannot demand performance if there is an obstacle that the seller cannot overcome or if performance would entail such significant inconvenience or cost to the seller that it is in substantial disproportion to the buyer's interest in having the seller perform. If the difficulties are removed within a reasonable time, the buyer can still demand performance.

The buyer loses the right to demand performance if they unreasonably delay asserting the claim.

Termination
If the seller does not deliver the product at the agreed-upon time, the buyer should encourage the seller to deliver within a reasonable additional period for performance. If the seller does

 not deliver within the additional period, the buyer may terminate the purchase.

However, the buyer can terminate the purchase immediately if the seller refuses to deliver the product. The same applies if delivery at the agreed time was crucial for the conclusion of the agreement, or if the buyer has informed the seller that the delivery time is crucial.

If the item is delivered after the additional period set by the consumer or after the delivery time that was crucial for the conclusion of the agreement, a claim for termination must be asserted within a reasonable time after the buyer becomes aware of the delivery.

Compensation
The buyer can claim compensation for any loss suffered as a result of the delay. However, this does not apply if the seller proves that the delay is due to an obstacle beyond the seller's control that could not reasonably have been taken into account at the time of the agreement, avoided, or overcome.

10. Defects in the Product - Buyer's Rights and Complaint Deadline
If there is a defect in the product, the buyer must notify the seller within a reasonable time after it was discovered or should have been discovered. The buyer has always complained on time if it occurs within 2 months from when the defect was discovered or should have been discovered. Complaints can be made up to two years after the buyer takes possession of the product. If the product or parts of it are intended to last significantly longer than two years, the complaint deadline is five years.

If the product has a defect, and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, according to the rules in Chapter 6 of the Consumer Purchase Act, under the circumstances withhold the purchase amount, choose between rectification and redelivery, demand a price reduction, terminate the agreement, and/or claim compensation from the seller.

Complaints to the seller should be made in writing.

Rectification or Redelivery
The buyer can choose between demanding rectification of the defect or delivery of an equivalent item. However, the seller may oppose the buyer's claim if the execution of the claim is impossible or would cause the seller unreasonable costs. Rectification or redelivery must be carried out within a reasonable time. In principle, the seller is not entitled to carry out more than two attempts to remedy the same defect.

Price Reduction
The buyer can demand an appropriate price reduction if the product is not rectified or redelivered. This means that the relationship between the reduced and agreed price corresponds to the relationship between the value of the defective and contractual condition of the item. If special reasons speak for it, the price reduction may instead be set equal to the significance of the defect for the buyer.

Termination
If the product is not rectified or redelivered, the buyer can also terminate the purchase when the defect is not insignificant.

11. Seller's Rights in Case of Buyer's Breach
If the buyer does not pay or fulfill other obligations according to the agreement or the law, and this is not due to the seller or circumstances on the seller's side, the seller may, according to the rules in Chapter 9 of the Consumer Purchase Act, under the circumstances withhold the product, demand performance of the agreement, terminate the agreement, and/or claim compensation from the buyer. Depending on the circumstances, the seller may also claim interest on late payment, collection fees, and a reasonable fee for unclaimed goods.

Performance
The seller may uphold the purchase and demand that the buyer pays the purchase amount. If the product has not been delivered, the seller loses this right if they unreasonably delay asserting the claim.

Termination
The seller may terminate the agreement if there is a significant default in payment or other significant breach on the part of the buyer. However, the seller cannot terminate if the entire purchase amount has been paid. If the seller sets a reasonable additional deadline for performance and the buyer does not pay within this deadline, the seller may terminate the purchase.

Interest on Late Payment/Collection Fee
If the buyer does not pay the purchase amount according to the agreement, the seller may demand interest on the purchase amount under the Late Payment of Debts Act. In case of non-payment, after prior notice, the claim can be sent to collections. The buyer may then be held responsible for fees under the Debt Collection Act.

Fee for Unclaimed Non-Prepaid Goods
If the buyer fails to pick up unpaid goods, the seller may charge the buyer a fee. The fee should cover the seller's actual expenses for delivering the product to the buyer. Such a fee cannot be charged to buyers under 18 years of age.

12. Warranty
The warranty provided by the seller or manufacturer gives the buyer rights in addition to those the buyer already has under mandatory legislation. A warranty does not limit the buyer's right to complain and claim for delay or defects under points 9 and 10.

13. Personal Information
The data controller for collected personal information is the seller. Unless the buyer agrees otherwise, the seller, in accordance with the Personal Data Act, may only collect and store the personal information necessary for the seller to fulfill their obligations under the agreement. The buyer's personal information will only be disclosed to others if necessary for the seller to fulfill the agreement with the buyer or in cases required by law.

14. Conflict Resolution
Complaints should be addressed to the seller within a reasonable time, cf. points 9 and 10. The parties shall attempt to resolve any disputes amicably. If this is not successful, the buyer can contact the Consumer Ombudsman for mediation. The Consumer Ombudsman is available by phone at 23 400 600 or www.forbrukertilsynet.no.

The European Commission's online dispute resolution platform can also be used if you wish to file a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country. The complaint can be submitted here: http://ec.europa.eu/odr.